menu

Thursday, October 17, 2013

Шалгалтын асуултØàëãàëòûí àñóóëò
Áèëåò 1
·         Íàéðóóëãûí àëäàà ãýæ þó âý? Õýðõýí àíãèëäàã âý? Æèøýýãýýð òàéëáàðëàíà óó.
·         Морьдод, солирын ãýõ ¿ãñèéã çºâ áè÷ãèéí ä¿ðìýýð òàéëáàðëàíà óó.Áèëåò 2
·         Àëáàí áè÷ãèéí íàéðóóëãà ãýæ þó âý? Îíöëîãèéí òóõàé ÿðèíà óó.
·         Ховловол, тусалдаг ãýõ ¿ãñèéã çºâ áè÷ãèéí ä¿ðìýýð òàéëáàðëàíà óó.


Áèëåò 3
·         Øèíæëýõ óõààíû íàéðóóëãà ãýæ þó âý? Îíöëîãèéí òóõàé ÿðèíà óó.
·         Үзэгдэнэ, ажилласнаар ãýõ ¿ãñèéã çºâ áè÷ãèéí ä¿ðìýýð òàéëáàðëàíà óó.


Áèëåò 4
·         Ñîíèí íèéòëýëèéí íàéðóóëãà ãýæ þó âý? Îíöëîãèéí òóõàé ÿðèíà óó.
·         Цантаж, танигдашгүй гэх ¿ãñèéã çºâ áè÷ãèéí ä¿ðìýýð òàéëáàðëàíà óó.


Áèëåò 5
·         Óðàí çîõèîëûí íàéðóóëãà ãýæ þó âý? Îíöëîãèéí òóõàé ÿðèíà óó.
·         Харцагын, шинэчлэл ¿ãñèéã çºâ áè÷ãèéí ä¿ðìýýð òàéëáàðëàíà óó.


Áèëåò 6
·         ßðèàíû íàéðóóëãà ãýæ þó âý? Îíöëîãèéí òóõàé ÿðèíà óó.
·         Áàëàðõàé ýãøãèéí ä¿ðìèéг ÿðèíà óó.


Áèëåò 7
·         Ýðãýö¿¿ëýõ íàéðóóëáàð ãýæ þó âý? Îíöëîãèéí òóõàé ÿðèíà óó.
·         Çàðèìäàã ãèéã¿¿ëýã÷èéí ä¿ðìèéí òóõàé ÿðèíà óó.


Áèëåò 8
·         Òîî÷èõ íàéðóóëáàð ãýæ þó âý? Îíöëîãèéí òóõàé ÿðèíà óó.
·         Ýãøèãò  ãèéã¿¿ëýã÷èéí ä¿ðìèéí òóõàé ÿðèíà óó.Áèëåò 9
·         Õ¿¿ðíýõ íàéðóóëáàð ãýæ þó âý? Îíöëîãèéí òóõàé ÿðèíà óó.
·         Түүхчдийн, бодосхий ãýõ ¿ãñèéã çºâ áè÷ãèéí ä¿ðìýýð òàéëáàðëàíà óó.
Áèëåò 10
·         Òàéëáàðëàõ íàéðóóëáàð ãýæ þó âý? Îíöëîãèéí òóõàé ÿðèíà óó.
·         Больчихыг, сонсчхоосой ãýõ ¿ãñèéã çºâ áè÷ãèéí ä¿ðìýýð òàéëáàðëàíà óó.Áèëåò 11
·         Ýñýý õýìýýõ áè÷ëýãèéí òºðëèéí ¿¿ñëèéí òóõàé ÿðèíà óó.
·         Òîì ¿ñãèéí ä¿ðìèéí òóõàé ÿðèíà óó.


Áèëåò 12
·         Ýñýý õýðõýí çàäàëäàã òóõàé ÿðèíà óó.
·         Аргалийн, зорилоо гэх ¿ãñèéã çºâ áè÷ãèéí ä¿ðìýýð òàéëáàðëàíà óó.Áèëåò 13
·         Ǻâ áè÷èõ åðºíõèé çàð÷ìûí òóõàé ÿðèíà óó.
·         Хуйларснаа, түргэдэж ãýõ ¿ãñèéã çºâ áè÷ãèéí ä¿ðìýýð òàéëáàðëàíà óó.


Áèëåò 14
·         Äàãàí ÷èìýõ ¿ãñèéã çºâ áè÷èõ òóõàé ÿðèíà óó.
·         Òàðúÿ, òàðüÿ ãýõ ¿ãñèéã çºâ áè÷ãèéí ä¿ðìýýð òàéëáàðëàíà óó.


Áèëåò 15
·         Ãàäààä ¿ãèéã çºâ áè÷èõ ä¿ðìèéí òóõàé ÿðèíà óó.
·         Áýëòãý, öàòãà ãýõ ¿ãñèéã çºâ áè÷ãèéí ä¿ðìýýð òàéëáàðëàíà óó.

No comments:

Post a Comment