menu

Sunday, October 20, 2013

Эрдмийн зөвлөлийн танилцуулга

“Гурван-Эрдэнэ” Багшийн Дээд Сургуулийн эрдэм шинжилгээний ажлын зорилго Тус сургуулийн эрдэм шинжилгээний ажлын бодлого чиглэл, түүнийг хэрэгжүүлэх стратеги нь сургуулийн эрхэм зорилготой уялдаж байгаа бөгөөд их төлөв бага болон суурь боловсролын агуулга боловсруулах, агуулгын стандартыг хэрэгжүүлэх сурах бичиг, арга зүйг хичээл тус бүрээр боловсруулан тодорхой сургууль дээр эрдэм шинжилгээний стратеги туршилт явуулж үр дүнг нийтийн хүртээл болгох зэрэгт чиглэгдэж байна. Сургууль дээрх эрдэм шинжилгээний ажилд дараах хэлбэрүүд зонхилж байна. Үүнд: • Тэнхимийн эрдэм шинжилгээний ажил: Уран бүтээл, эрдэм шинжилгээ зэрэг мэргэжлийн дугуйлан хичээллүүлэн суралцагчдын ангийн болон бакалаврын ажлыг удирдаж, эрдэм шинжилгээний ажлын арга барил эзэмшүүлэхэд чиглэгдэж байна. • Эрдэм шинжилгээний хурал, семинар: Эрдэмтэн багш нарын дунд эрдэм судалгааны ажлыг өрнүүлж тэдний шинэ соргог бүтээлүүдийг олны хүртээл болгоход чиглэгдсэн. • Сурах бичиг, гарын авлага: ЕБС-ийн бага, суурь, дунд боловсролын агуулга, стандарт түүнийг хэрэгжүүлэх аргазүйг төгөлдөржүүлэх чиглэлээр эрдэмтэн багш нарын дунд төсөл хэрэгжүүлэх хөдөлгөөн өрнүүлж байна. Энэ чиглэлээр багш нар бага, суурь боловсролоор зарим хичээлийн хөтөлбөр, сурах бичгийн хувилбар гаргах туршилт хийн ажиллаж байна. Түүнчлэн оюутнуудад зориулсан сурах бичиг, гарын авлагыг боловсруулан ашиглаж байна. • Оюутны эрдэм шинжилгээний ажил: Оюутнуудын дунд зарласан улсын хэмжээний эрдэм шинжилгээний бүтээлийн уралдаан, ангийн болон бакалаврын ажил бичих хөдөлгөөнд оюутнуудын хамрах хүрээг өргөжүүлэхэд чиглэгддэг. Эдгээр хэлбэрийг дэмжсэнээр сүүлийн жилүүдэд тус сургуулийн эрдэмтэн багш нар, оюутнуудын дунд уламжлал болон зохиогддог сургуулийн эрдэм шинжилгээний хуралд хамрагдагсдын тоо жил дараалан өсөж илтгэл бүтээлүүдийн чанарт ахиц гарч байна. “Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн Эрдмийн зөвлөлийн дарга: Ч.Жачин Эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга: Г.Даваажаргал Гишүүн: М.Базаррагчаа Гишүүн: Ж.Саруулбуян Гишүүн. Ц.Няндаг Гишүүн: Л.Балдан Гишүүн: С.Батхуяг Гишүүн: Г.Буянтогтох Гишүүн: Н.Баянмөнх № Овог нэр Төгссөн сургууль Эрдмийн зэрэг цол Одоо эрхэлж байгаа ажил 1. Чойжилсүрэн Жачин Архангай БНБС, УБИС Доктор, проф. “Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн захирал 2. Мөнхжаргал Базаррагчаа Багшийн сургууль Доктор МУИС-ийн багш 3. Жүмпэрэл Саруулбуян УБИС Доктор Урлаг судлалын ухааны доктор 4. Цэдэн-Иш Няндаг УБДС Доктор “Зорилго тэвчээр” сургуульд эрдэм шинжилгээний удирдагч 5. Лувсангончиг Балдан УБДС Доктор ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ажилтан 6. Сэдэд Батхуяг УБДС Доктор “Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн зөвлөх профессор 7. Ганбаатар Даваажаргал МУИС Доктор “Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн багш 8. Гончиг Буянтогтох “Цагаан лавай” ДС Доктор “Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн багш 9. Нямбуу Баянмөнх Дорно дахины гүн ухааны ДС Магистр “Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн “НУТ”-ийн эрхлэгч

No comments:

Post a Comment