menu

Friday, February 7, 2014

“Орчин цагийн монгол хэлний найруулгазүй” хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө“Орчин цагийн монгол хэлний найруулгазүй” хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө
Лекц 
Нэгж хичээлийн сэдэв
Ээлжит хичээлийн сэдэв
Цаг
Аргазүй
Хүрэх үр дүн
1.     
Íàéðóóëãûí øààðäëàãà, àëäàà
Найруулгазүйн шинжлэх ухааны үүсэл хөгжил, уламжлал, үндсэн асуудал
2
Найруулга, түүний үндсэн асуудал, найруулгын алдааны тухай онолын ойлголт, эрдэмтдийн судалгаа, санал зэргийг системтэй, уялдаа холбоотойгоор эзэмшүүлэх аргазүйг эрэлхийлж, лекцийг удирдана.
Найруулгын шаардлага, үндсэн асуудлуудын тухай онолын мэдлэгийг эзэмшинэ.
Монгол хэлний найруулгазүйн судалгаа, шаардлага, найруулгын алдаа
2
2.     
¯ãèéí ñàíãèéí íàéðóóëãà ç¿é
¯ã îíîæ ñîíãîõ, ¿ãèéí îëîí óòãûã íàéðóóëãàä õýðýãëýõ, îéðîëöîî áà ýñðýã óòãàòàé ¿ãèéí íàéðóóëãûí ¿¿ðýã
2
Олон утгат үг, ойролцоо ба эсрэг утгат үг, шинэ ба хуучин үг, утга зохиолын хэлний идэвхигүй үгс, хэвшмэл хэлцийн тухай онолын ойлголтыг сэргээн сануулж, тэдгээрийг найруулгад хэрхэн оновчтой хэрэглэж болох талаарх ойлголтыг эзэмшүүлэхдээ  хамтран дасгал ажиллах аргазүйг ашиглана.
Олон утгат үг, îéðîëöîî áà ýñðýã óòãàò ¿ã, хуучин ба шинэ үг хэллэг, утга зохиолын идэвхгүй үг хэллэг, хэвшмэл хэлцèéã
Íàéðóóëãàä зөв оновчтой àøèãëàõ онолын үндэслэлийг эзэмшинэ.
Èæèë áà òºñººòýé ¿ã, õóó÷èí áà øèíý ¿ãèéí íàéðóóëãûí ¿¿ðýã
2
Óòãà çîõèîëûí õýëíèé èäýâõèã¿é ¿ãèéí íàéðóóëãûí ¿¿ðýã
2
Õýâøìýë õýëöèéí íàéðóóëãûí ¿¿ðýã
2
3.     
Õýëç¿éí íàéðóóëãàç¿é
Æèíõýíý íýð áà ¿éë ¿ãèéí íàéðóóëãûí ¿¿ðýã
2
Нэр ба үйл үг болон бусад үгсийн аймгийн найруулгын хэрэглээний тухай онолын ойлголтын талаарх мэдлэгийг системтэй, уялдаа холбоотой эзэмшүүлж, зарим дасгалыг хамтран гүйцэтгэх байдлаар  лекцийг удирдана.
Хэлзүйн найруулгазүйн тухай онолын мэдлэг ээмшинэ.
Òýìäýã íýð, òîîíû íýð, òºëººíèé ¿ãèéí íàéðóóëãûí ¿¿ðýã
2
Õîëáîîñ ¿ãèéí íàéðóóëãûí ¿¿ðýã, ºã¿¿ëáýðèéí íàéðóóëãà
2
4.     
Íàéðóóëãûí òºðºë
Óòãà çîõèîëûí õýëíèé íàéðóóëãûí òóõàé åðºíõèé îéëãîëò, àëáàí áè÷ãèéí íàéðóóëãûí îíöëîã
2
Найруулгын төрлүүдийн онцлог, төрөл зүйлийн ангиллыг мэдээллийн технологи ашиглан схем диаграмм зэргийг ашиглан системтэй, уялдаа холбоотой мэдлэгийг эзэмшүүлж, онолын мэдлэгээ бүтээлчээр ашиглах арга замыг олж авахад оюутанд туслах зорилготойгоор лекцийг удирдана.
Найруулгын төрлүүдийн тухай цогц ойлголтыг эзэмшиж, онолын мэдлэгээ хэрэглээ болгох чадвар сууна.
Ýðäýì øèíæèëãýýíèé íàéðóóëãûí îíöëîã
2
Íèéòëýëèéí íàéðóóëãûí îíöëîã
2
Óðàí çîõèîëûí íàéðóóëãà, ÿðèàíû íàéðóóëãà
2
5.     
Ýõèéí íàéðóóëãà ç¿é
Ýõ ñóäëàë, ýõèéí íýãæèéí á¿ðýëäýõ¿¿í
2
 Эхийн найруулгад холбогдох онолын ойлголтыг мэдээллийн технологийн тусламжтайгаар  схем диаграмм зэргийг ашиглан системтэй, уялдаа холбоотой мэдлэгийг эзэмшүүлж, онолын мэдлэгээ бүтээлчээр ашиглах арга замыг олж авахад оюутанд туслах зорилготойгоор лекцийг удирдана.
Эхийг нэгжүүдийг тодорхойлж, агуулгын бүтцээр нь задалж, эхийг найруулах чадвар дадал эзэмшинэ.
Ýõèéí àãóóëãûí á¿òýö
2
Ýõèéí á¿ðýí øèíæ, ýõèéí íàéðóóëãà
2


“Орчин цагийн монгол хэлний “Найруулгазүй” хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө
Дадлага
Нэгж хичээлийн сэдэв
Ээлжит хичээлийн сэдэв
Цаг
Аргазүй
Хүрэх үр дүн
1.     
Íàéðóóëãûí àëäàà
ªã¿¿ëáýð, ýõèéí íàéðóóëãûí àëäààã çàñ÷ òîâ÷îîëîõ äàñãàë àæèë
2
Ухамсартай, бүтээлч үйл ажиллагаанд тулгуурласан байх зарчим дээр үндэслэн, найруулгын алдаа бүхий эх, өгүүлбэрийг олох, түүнийг засах товчоолох суралцагчдын үйл ажиллагааг голлож хичээлийг удирдана.

Íàéðóóëãûí àëäààã çàñàõ àðãà ýçýìøèõ, àëäààíû òóõàé òýìäýãëýë áè÷èõ, àëäààíààñ ñýðãèéëæ õýâøèõ.
Íàéðóóëãûí àëäààã òºðºë ç¿éëýýð íü òîäîðõîéëîõ, àëäààòàé ºã¿¿ëáýð îëæ çàñàõ
2
2.     
¯ãèéí ñàíãèéí íàéðóóëãà ç¿é
¯ãèéí îëîí óòãûí õóâüñëûã òàéëáàðëàõ äàñãàë àæèë, îéðîëöîî áà ýñðýã óòãàòàé ¿ãèéí ¿¿ðãèéã òºðºë á¿ðèéí íàéðóóëãàä òàéëáàðëàõ
2

Тайлбар толь бичгүүд болон, уран зохиолын ном, бусад эх үүсвэрүүдийг ашиглан олон утгат үг, ойролцоо ба эсрэг утгат үг, шинэ ба хуучин үг, утга зохиолын хэлний идэвхигүй үгс, хэвшмэл хэлцийн найруулгын үүргийг тодорхойлох дасгал даалгавруудыг боловсруулах, хийж гүйцэтгэх оюутны бүтээлч үйл ажиллагаан дээр тулгуурлан, харилцан ярилцах, багаар ажиллах, асуудлыг шийдвэрлэх аргазүйгээр  хичээлийг удирдана.Олон утгат үг, îéðîëöîî áà ýñðýã óòãàò ¿ã, хуучин ба шинэ үг хэллэг, утга зохиолын идэвхгүй үг хэллэг, хэвшмэл хэлцèéã
íàéðóóëãàä àøèãëàõ чадвар дадалтай болно.
Õóó÷èí áà øèíý ¿ã õýëëýãèéã íàéðóóëãàä õýðýãëýõ íü
2
Óòãà çîõèîëûí õýëíèé èäýâõèã¿é ¿ãñèéí íàéðóóëãûí ¿¿ðãèéã òîäîðõîéëîõ
2
Õýâøìýë õýëöèéí íàéðóóëãûí ¿¿ðãèéã òîäîðõîéëîõ
2
3.     
Õýëç¿éí íàéðóóëãàç¿é
Îëîí òîîíû áîëîí òèéí ÿëãàëûí íºõöºë, ¿ã á¿òýýõ äàãàâàð, ¿éë ¿ãèéí íºõöºëèéã çºâ ñîíãîõ äàñãàë àæèë 
2
Оюутны зохиох, найруулах, унших, ярих бүтээлч үйл ажиллагаан дээр тулгуурлан нэр ба үйлийн дагавар, нөхцөл, зарим үгсийн аймгийн найруулгын онцлогийг тодорхойлох, тэдгээрийг найруулгад оновчтой хэрэглэх дасгал дадлагыг хийж гүйцэтгүүлэх арга замаар хичээлийг удирдана.
Нэрийн ба үйлийн дагавар нөхцөл болон зарим үгсийн аймгийг íàéðóóëãàä оновчтой àøèãëàõ чадвар дадалтай болно.
Òýìäýã íýð, òîîíû íýð, òºëººíèé ¿ã, õîëáîîñ ¿ãèéí íàéðóóëãûí ¿¿ðýã
4
4.     
Íàéðóóëãûí òºðºë
Àëáàí áè÷ãèéí íàéðóóëãûí  ¿ãèéí ñàí, õýëç¿éí îíöëîãèéã æèøýýí äýýð àæèãëàõ
2
Онол дадлагыг хослуулан, insert, kwl, венийн диаграмм, шоогоор тайлбарлах арга зэрэг орчин үеийн сургалтын идэвхитэй аргуудыг ашиглан албан бичиг, эрдэм шинжилгээ, уран зохиол, сонин нийтлэлийн найруулгын онцлог, тэдгээрийн төрөл зүйлийг ялгах, эхэд задлал хийх, зохиож бичих, засах сайжруулах зэрэг дасгал дадлагуудыг оюутны бие даасан бүтээлч үйл ажиллагаан дээр тулгуурлан гүйцэтгүүлж сургалтыг явуулна. 
Найруулгын төрөл тус бүрийн онцлог, тэдгээрийн төрөл зүйлийг ялгах, эхэд задлал хийх, засаж сайжруулах, зохиож найруулах чадвар дадалтай болно.
Ýðäýì øèíæèëãýýíèé íàéðóóëãààð ýõ çîõèîæ áè÷èõ äàñãàë
2
Íèéòëýëèéí íàéðóóëãûí òºð뺺ð ýõ çîõèîõ
2
Óðàí çîõèîëûí òºð뺺ð ýõ çîõèîõ
2
5.     
Ýõèéí íàéðóóëãà ç¿é
Òºðºë á¿ðèéí íàéðóóëãà á¿õèé ýõèéã íýãæ¿¿äýýð çàäàëæ òàéëáàðëàõ äàñãàë
2
Эхийг бүрдүүлж буй нэгжүүдийн тухай онолын ойлголт дээр тулгуурлан төрөл бүрийн найруулга бүхий эхүүдийг нэгжээр нь задлах дасгалуудыг оюутны бие даасан бүтээлч үйл ажиллагаан дээр тулгуурлан гүйцэтгүүлж сургалтыг явуулна. 
Òºðºë á¿ðèéí íàéðóóëãà á¿õèé ýõèéã íýãæ¿¿äýýð çàäàëæ òàéëáàðëàõ чадвар дадалтай болно.
Òºëºâëºãºº çîõèîõ, ñýäýâ àãóóëãûã òîõèðóóëàí ýõ çîõèîõ äàñãàë àæèë
2
Оюутны бие даасан бүтээлч үйл ажиллагаан дээр суурилж найруулга сайтай, төрөл бүрийн хэв маяг бүхий эхийг дуурайж болон зохион бичих дасгал дадлагыг хийж гүйцэтгүүлэхдээ ухамсартай, бүтээлч үйл ажиллагаанд тулгуурласан байх зарчим дээр үндэслэн сургалтыг явуулна.   
Тодорхой төлөвлөгөөний дагуу, сэдэв агуулга тохирсон, найруулгын шаардлага хангасан эх зохиох чадвар дадалтай болно. 
Òîî÷ñîí, òàéëáàðëàñàí, õ¿¿ðíýñýí, ýðãýö¿¿ëñýí õýëáýðèéí ýõ äóóðàéæ áîëîí çîõèîæ áè÷èõ
2

1 comment:

  1. Багшаа Би МАХ 3 (хөрвөх) Элбэгзаяа байна, төлөвлөгөөнийхөө фонтыг солиод өгөөч. Сайн ойлгохгүй байна. Бас сонгох сэдвүүд нь хаана байгааг олохгүй байна, туслаач.

    ReplyDelete