menu

Thursday, December 11, 2014

4 дүгээр ангийнхан "Эх судлал"ын шалгалтын асуултаа хараарай

1. Эхийг хэрхэн уншиж ойлгох вэ? 2. Эхийг уншиж үе шатыг нэрлэж, юуг анхаарах ёстойг ярина уу. (үе шат бүрт) 3. Эхийн сэдэв гэж юу вэ? Яагаад нэг сэдвийн дор олон эх бичигддэг вэ? 4. Эх судлалын ухааны судлагдахуун, үндсэн асуудал, эхийн нэгжүүдийн тогтолцоо 5. Эхийг утгын буюу санааны талаас задлан тайлбарлах тухай 6. Эхийг бүтцийн талаас задлан тайлбарлах тухай 7. Эхийг хувиргалын талаас тайлбарлах тухай 8. Эхийг соёл буюу найруулга хэрэглээний талаас тайлбарлах тухай 9. Эх зохиоход тавих шаардлага, эхийг хэрхэн ангилах вэ? 10. Эхийн доторх хэсгүүдийг холбох арга хэрэглүүрүүд 11. Эхийн тулгуур ба түлхүүр үг хэллэгийн тухай ярина уу. 12. Эхийн 4 хэв маягийн тухай ярина уу. 13. Эх гэж юу вэ? Хэн хэн хэрхэн тодорхойлсон бэ? 14. Эхийн өгүүлэгдэхүүн, бүтэц, зохиомж, явдал гэж вэ? Тайлбарлан ярина уу.

Tuesday, December 2, 2014

1 дүгээр ангийнхан шалгалтын асуултаа хараарай

Эсээ найруулгазүй хичээлийн шалгалтын асуулт 1. Найруулгын алдаа гэж юу вэ? Хэрхэн ангилдаг вэ? Жишээгээр тайлбарлана уу. 2. Албан бичгийн найруулга гэж юу вэ? Онцлогийн тухай ярина уу. 3. Шинжлэх ухааны найруулга гэж юу вэ? Онцлогийн тухай ярина уу. 4. Сонин нийтлэлийн найруулга гэж юу вэ? Онцлогийн тухай ярина уу 5. Уран зохиолын найруулга гэж юу вэ? Онцлогийн тухай ярина уу. 6. Ярианы найруулга гэж юу вэ? Онцлогийн тухай ярина уу. 7. Эргэцүүлэх найруулбар гэж юу вэ? Онцлогийн тухай ярина уу. 8. Тоочих найруулбар гэж юу вэ? Онцлогийн тухай ярина уу. 9. Хүүрнэх найруулбар гэж юу вэ? Онцлогийн тухай ярина уу. 10. Тайлбарлах найруулбар гэж юу вэ? Онцлогийн тухай ярина уу. 11. Эсээ хэмээх бичлэгийн төрлийн үүслийн тухай ярина уу. 12. Эсээ хэрхэн задалдаг тухай ярина уу. 13. Зөв бичих ерөнхий зарчмын тухай ярина уу. 14. Даган чимэх үгсийг зөв бичих тухай ярина уу. 15. Гадаад үгийг зөв бичих дүрмийн тухай ярина уу. 16. Балархай эгшгийн дүрмийг ярина уу. 17. Заримдаг гийгүүлэгчийн дүрмийг ярина уу. 18. Эгшигт гийгүүлэгчийн дүрмийг ярина уу. 19. Том үсгийн дүрмийн тухай ярина уу. 20. Даган чимэх үгийг зөв дагуулах дүрмийг ярина уу 21. Таслалыг (,) хаана хаана хэрэглэх вэ? 22. Цуваа цэгийг (...)хаана хаана хэрэглэх вэ? 23. Хашилтыг (“”)хаана хаана хэрэглэх вэ? 24. Хаалтыг ()хаана хаана хэрэглэх вэ? 25. Гадаад үгийг зөв бичих дүрмийг ярина уу.