menu

Thursday, December 11, 2014

4 дүгээр ангийнхан "Эх судлал"ын шалгалтын асуултаа хараарай

1. Эхийг хэрхэн уншиж ойлгох вэ? 2. Эхийг уншиж үе шатыг нэрлэж, юуг анхаарах ёстойг ярина уу. (үе шат бүрт) 3. Эхийн сэдэв гэж юу вэ? Яагаад нэг сэдвийн дор олон эх бичигддэг вэ? 4. Эх судлалын ухааны судлагдахуун, үндсэн асуудал, эхийн нэгжүүдийн тогтолцоо 5. Эхийг утгын буюу санааны талаас задлан тайлбарлах тухай 6. Эхийг бүтцийн талаас задлан тайлбарлах тухай 7. Эхийг хувиргалын талаас тайлбарлах тухай 8. Эхийг соёл буюу найруулга хэрэглээний талаас тайлбарлах тухай 9. Эх зохиоход тавих шаардлага, эхийг хэрхэн ангилах вэ? 10. Эхийн доторх хэсгүүдийг холбох арга хэрэглүүрүүд 11. Эхийн тулгуур ба түлхүүр үг хэллэгийн тухай ярина уу. 12. Эхийн 4 хэв маягийн тухай ярина уу. 13. Эх гэж юу вэ? Хэн хэн хэрхэн тодорхойлсон бэ? 14. Эхийн өгүүлэгдэхүүн, бүтэц, зохиомж, явдал гэж вэ? Тайлбарлан ярина уу.

No comments:

Post a Comment