menu

Sunday, May 31, 2015

3-р ангийнхан "Өгүүлбэрзүй" хичээлийн шалгалтын асуултаа хараарайOЦМХ-ний өгүүлбэрзүй хичээлийн шалгалтын асуулт
1.    Нийлмэл өгүүлбэр, түүний судлагдсан байдал, ангилал
2.    Зэрэгцсэн нийлмэл өгүүлбэр, түүний онцлог шинж, жишээгээр тайлбарлана уу.
3.    Угсарсан нийлмэл өгүүлбэр, түүний онцлог шинж, жишээгээр тайлбарлана уу.
4.    Харьяаны ба хамжсан  тодотгол гишүүн өгүүлбэр, түүний илрэх хэлбэр, жишээ
5.    Шууд ба шууд бус тусагдахуун гишүүн өгүүлбэр, түүний илрэх хэлбэр, жишээ
6.    Байц гишүүн өгүүлбэр, түүний илрэх хэлбэр, жишээ (цагийн байц гишүүн өгүүлбэр, зорилгын байц гишүүн өгүүлбэр, шалтгааны байц гишүүн өгүүлбэр гм)
7.    Холимог нийлмэл өгүүлбэр, түүний онцлог шинж, жишээгээр тайлбарлана уу.
8.    Харилцан зэрэгцсэн нийлмэл өгүүлбэр, түүний онцлог шинж, жишээгээр тайлбарлана уу.
9.    Нийлмэл өгүүлбэрийн хувиргал, жишээгээр тайлбарлана уу.

No comments:

Post a Comment