menu

Monday, October 19, 2015

МХУЗ, МАХ III ангийнхан "Өгүүлбэрзүй" хичээл дээрээ ашиглаарай.


Блүүмийн асуулт

1.     
Энгийн асуулт
Уншсан зүйлээсээ баримт мэдээлэл авахад зориулагдсан байдаг.
Уншсан эхээс тодорхой баримт олно

2.     
Задлан шинжлэх асуулт
Унших явцдаа асуудал шийдвэрлэх, улмаар уг асуудлын учир шалтгааныг судлахыг шаардана.
Асуудлын учир шалтгааныг олох

3.     
Нэгтгэн дүгнэх асуулт
Төрөлх сэтгэлгээгээ ашиглан бүтээлчээр асуудал шийдвэрлэхийг шаардана.
Асуудлыг бүтээлчээр шийдэх ямар нэг хувилбар

4.     
Үнэлгээний асуулт
Өөрсдийн үнэлэмжээр сайн муу, зөв бурууг тодорхойлох, шийдвэр дүгнэлт гаргахыг шаардана.
Уншсан зүйлээс санаа авч, өөртөө дүгнэлт хийх, шинэ санаа олох

5.     
Хэрэглээний асуулт
Юуг, юунд, хэзээ, яаж хэрэглэх тухай асуудал бөгөөд сонголт хийх боломж олгох, өөрчлөлтийг харуулах, тайлбарлах чиглэлийн асуулт хамаарна. 
Уншсанаа шинэ нөхцөлд хэрэглэх

No comments:

Post a Comment