menu

Monday, December 21, 2015

МХУЗ-3, МАХ-3 ангийнхан өгүүлбэрзүйн батлах шалгалтын асуултаа хараарай.1.    Өгүүлбэр гэж вэ? Өгүүлбэрзүй юу судлах вэ?
2.    Монгол хэлний өгүүлбэрзүйн судалгаа
3.    Өгүүлбэрийг гадаад ба дотоод бүтцийн талаас буюу 4 талаас нь хэрхэн тайлбарлах вэ.
4.    Хэлц ба хэлц бус нэгжүүдийн онцлог, ялгаа, жишээгээр тайлбарлана уу.
5.    Бүхэлзүйжсэн холбоо үг, түүний онцлог шинжүүд. Жишээгээр тайлбарлана уу.
6.    Утгазүйжсэн холбоо үг, түүний онцлог шинжүүд. Жишээгээр тайлбарлана уу.
7.    Үгийн санжсан холбоо үг, түүний онцлог шинжүүд. Жишээгээр тайлбарлана уу.
8.    Хэлзүйжсэн холбоо үг, түүний онцлог шинжүүд. Жишээгээр тайлбарлана уу.
9.    Чөлөөт ба чөлөөт холбоо үгийн онцлог, ялгаа, жишээгээр тайлбарлана уу.
10. Холбоо үг, өгүүлбэрийн ижил ба ялгаатай тал, жишээгээр тайлбарлана уу.
11. Өгүүлбэрийн гишүүн гэж юу вэ? хэрхэн ангилдаг вэ? Үүр өндгийн загвараар тайлбарлана уу.
12. Өгүүлэхүүн гишүүн, түүний онцлог шинжүүд. Жишээгээр тайлбарлана уу.
13. Өгүүлэгдэхүүн гишүүн, түүний онцлог шинжүүд. Жишээгээр тайлбарлана уу.
14. Шууд тусагдахуун гишүүн, түүний онцлог шинжүүд. Жишээгээр тайлбарлана уу.
15. Шууд бус тусагдахуун гишүүн, түүний онцлог шинжүүд. Жишээгээр тайлбарлана уу.
16. Тодотгол гишүүн (харьяаны ба харьяаны бус), түүний онцлог шинжүүд. Жишээгээр тайлбарлана уу.
17. Байц гишүүн, түүний онцлог шинжүүд. Жишээгээр тайлбарлана уу.
18. Энгийн өгүүлбэр гэж юу вэ? Хэлэх аялгаар нь хэрхэн ангилах вэ? Жишээгээр тайлбарлана уу.
19. Бүтэц ба бүтэц бус өгүүлбэрийн тухай, түүний онцлог шинжүүд. Жишээгээр тайлбарлана уу.
20. Энгийн өгүүлбэрийн хувиргал (хураах, дэлгэрүүлэх, салаалах, тонгоргох) түүний онцлог шинжүүд. Жишээгээр тайлбарлана уу.

No comments:

Post a Comment