menu

Танилцуулга“Гурван-Эрдэнэ” Багшийн дээд сургуулийн багш Г.Даваажаргалын
товч танилцуулга
Ганбаатар овогтой Даваажаргал íü 1980 онд Булган аймгийн Сайхан суманд төрсөн. 1987-1997 онд Булган аймгийн  арван жилийн 1-р дунд сургууль, 1997-2001 онд ÌÓÈÑ-èéí ÌХÑÑ-èéã монгол хэл, уран зохиолын áàãø, судлаач мэргэжлээр суралцаж төгсñºí. 2003 онд ÌÓÈÑ-ä магистр, 2012 онд “Монгол хэлэнд дан үгээр шууд бус нэрлэлт үүсэх зүй тогтол” сэдвээр хэл бичгийн ухааны доктор /Ph.D/-ын зэрэг хамгаалсан. 2001 оноос өнөөг хүртэл “Гурван-Эрдэнэ” БДС-д багшилж байна. Бийрээр бичих чадвартай.


Б¿òýýëèéí æàãñààëò

Íîì, ñóðàõ áè÷èã
1.    “Ìîíãîë õýë - 7” (Ä.Áàäàìäîðæ íàðûí õàìò) 2007 îí 16,75õõ
2.    “Ñî¸í ãýãýýðýã÷ õýí á¿õíèé ìîíãîë áè÷èã” (×.Æà÷èí íàðûí õàìò) 2008 îí 6,75 õõ
3.    “Áè÷èõ¿é á¿òýýõ¿é” (×.Æà÷èíãèéí õàìò) 2010 îí 6õõ
4.    “Монгол хэлний сорилго” (М.Базаррагчаа нарын хамт) 2012 он 6хх

ªã¿¿ëýë
1.     “Äàí ¿ãèéí äàì íýðëýëò” ñýäýâò ºã¿¿ëýë. “Ãóðâàí-Ýðäýíý” ÄÑ-èéí ÝØÁ ¹4, Уб., 2005.
2.    “¯¿ñìýë ¿ãèéí èëýðõèéëýõ øóóä áóñ íýðëýëòèéí òóõàé” ºã¿¿ëýë “Áîëîâñðîë” ÄÑ-èéí ÝØÁ Уб., 2007.
3.    “Ìîíãîë õýëíèé çàðèì ºâºðìºö õýëöýä õ¿íèé ñýòãýëèéí õºäºë㺺í, áèå ìàõáîäûí ººð÷ëºëòèéã òóñãàñàí íü” ñýäýâò ºã¿¿ëýë. МУБИС-ийн “Ìîíãîë ñóäëàëûí ÷óóëãàí” ñýòã¿¿ë ¹8, Уб., 2010. 54-60-р тал
4.    “Àâèà äóóðàéõ áà ä¿ðñëýõ ÿçãóóðòàé ¿ãýýð èëðýõ øóóä áóñ íýðëýëòèéí òóõàé” сэдэвт ºã¿¿ëýë. ØÓÀ-èéí “Õýë çîõèîë ñóäëàë” ñýòã¿¿ë. Боть III (35), Уб.,2010. 110-115-р тал
5.     “Ø.Ëóâñàíâàíäàíãèéí ”Íºõºõ ¿ë íºõºõ áàéðëàëûí òóõàé àñóóäàëä” ºã¿¿ëëèéã çàäëàõàä” ºã¿¿ëýë. Òºðèéí õýëíèé çºâëºëººñ ýðõëýí ãàðãàäàã “Ìîíãîë õýë áè÷èã” ñýòã¿¿ëèéí IX áîòь Уб., 2011.
6.     “Çàäëàã áà íèéëýã õàì á¿òöèéí àäèëòãàñàí óòãûí îíöëîã” сэдэвт ºã¿¿ëýë. МУБИС-ийн “Ìîíãîë ñóäëàëûí ÷óóëãàí” ñýòã¿¿ë №10(45) Уб., 2011. 67-72-р тал
7.    “¯¿ñìýë ¿ãèéí àäèëòãàñàí óòãààñ ìîíãîë àõóéã ýðýõ¿é” сэдэвт ºã¿¿ëýë. “Mongolian cultural informational conference” Los Angeles 2011. 153-157-р тал
8.    Үгийн утга салаалж, шууд бус нэрлэлт үүсэх ньЭТНО междисциплинарный научный сборник. Выпуск № 2 / Улан-Удэ, Изд-во ГУП ИД. 2011. С. 105 – 110
9.    “Тэмдэг нэрээр илрэх шууд бус нэрлэлтийн тухай” “Ãóðâàí-Ýðäýíý” ÄÑ-èéí ÝØÁ ¹7, Уб., 2012.
10. “Зан байдлын онцлогийг илэрхийлсэн шууд бус нэрлэлт бүхий үүсмэл үйл үгсийн тухайд” сэдэвт өгүүлэл. МУИС-ийн “Монгол судлал” сэтгүүл Боть XXXIV (360) Уб., 2012

Диплом, диссертаци

1.    “¯ã á¿òýõ àðãààð øóóä áóñ íýðëýëò ¿¿ñýõ íü” ìàãèñòðûí àæèë Уб., 2003  
2.    “Монгол хэлэнд дан үгээр шууд бус нэрлэлт үүсэх зүй тогтол” докторын диссертаци. Уб., 2012

Ãàðûí àâëàãà
1.    “Óòãà ñóäëàë” õè÷ýýëèéí óäèðäàìæ Уб., 2005 
2.    “Íàéðóóëãàç¿é” õè÷ýýëèéí óäèðäàìæ Уб., 2006 
3.    “Ò¿¿õýí õýëç¿é” õè÷ýýëèéí óäèðäàìæ Уб., 2006 

No comments:

Post a Comment